Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți.
Titlu proiect “Șanse sporite la angajare prin calificare”. Contract nr. POCU 298/314/121167
DESPRE PROIECT

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară Axa Prioritară „Locuri de muncă pentru toți”

Prioritatea de investiții: 298 îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate.’’

Apel: POCU/298/3/14/ Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 şi 3.6

Beneficiar: Fundația Estuar

Titlul proiectului: „Șanse sporite la angajare prin calificare”

Contract de finanțare nr. 12855/ 21.09.2018

Cod SMIS: 121167

Titlul proiectului: Șanse sporite la angajare prin calificare

Data începerii proiectului: 21.09.2018

Data finalizării proiectului: 21.03.2020

Tipul proiectului: regional

Domeniul: rural

Locaţia proiectului: Regiunea Sud Muntenia - judeţele Giurgiu, Prahova

Parteneri:

Fundația Estuar a fost fondată în septembrie 1993 de către Asociația Penumbra din Scoția și Liga Română de Sănătate Mintală și este prima organizație din România care a creat pentru adulții cu probleme de sanătate mintală, o rețea de servicii de îngrijiri comunitare de zi și locative acreditate și recunoscute la nivel local, național și internațional. Misiunea Fundației Estuar este de a oferi opțiuni sociale și alternative, adulților cu probleme de sănătate mintală, pentru incluziunea acestora în comunitatea românească.

Asociația Four Change este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2012 de o serie de experți ai societății civile românesti care și-au propus să producă schimbări pozitive, majore în sectorul neguvernamental, dar și în cadrul comunităților în care acționează. Prin activitățile sale, asociația contribuie la creșterea nivelului de profesionalizare a organizațiilor neguvernamentale oferind sprijin în domenii precum: cercetare, promovare, planificare strategică, management de proiect etc. Misiunea organizației este să sprijine organizațiile societății civile pentru a deveni actori relevanți în dezvoltarea societății românesti.

Logics. Centru de pregătire profesională a fost înființat în anul 2002 din dorința de a contribui la creșterea gradului de ocupare pe piața muncii pentru meseriile din alimentație, turism, estetică și construcții. Din anul 2004, LOGICS organizează cursuri de calificare autorizate de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). Până în prezent, centrul are peste 7000 de cursanți absolvenți din categorii sociale diverse: elevi, studenți, șomeri, personal angajat, persoane cu dizabilități, persoane defavorizate social, persoane vulnerabile.

Obiectivul general al proiectului este acela de a crește nivelul de calificare pentru 452 șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație, precum și persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență și cetățeni români apartinând minorității roma, cu domiciliul sau reședința în Județele Giurgiu și Prahova, în vederea asigurării unei ocupări sustenabile și de lungă durată a acestora.

O.S.1: Creșterea ocupării pentru un număr de 452 de șomeri și persoane inactive, cetățeni români aparținând minorității romă și persoane din mediul rural din județele Prahova și Giurgiu.

Măsurile de stimulare a ocupării grupului țintă sunt adaptate nevoilor acestora și cuprind servicii personalizate de informare, consiliere, medierea muncii, prin intermediul cărora membrii grupului țintă vor dobândi un nivel ridicat de informare privind integrarea pe piața muncii, vor fi capabile să își auto - evalueze cunoștințele, vor deține aptitutini dezvoltate pentru a susține un interviu de angajare, precum și o mai mare încredere în sine.

Mai mult, prin intermediul burselor locurilor de muncă și a mecanismelor de informare a grupului țintă cu privire la disponibilitatea de locuri de muncă se creează o interacțiune între angajatori și potențialii angajați, stimulând astfel comunicarea și schimbul de informații între aceștia.

O.S.2: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal pentru un număr de 425 de șomeri și persoane inactive, cetățeni români aparținând minorității romă și persoane din mediul rural din județele Giurgiu și Prahova.

Programul de calificare destinat celor 425 de beneficiari include o abordare complexă a necesității de angajare a grupului țintă, oferind o varietate largă de cursuri de calificare, corelate atât cu nivelul de studii al grupului țintă, cât și cu cerințele acestora și locurile de muncă disponibile pe piața muncii din județele Giurgiu și Prahova.

Evaluarea și certificarea competențelor grupului țintă face parte din măsurile personalizate și integrate oferite în cadrul proiectului, prin intermediul cărora, 27 de persoane din grupul țintă care au experiență într-un domeniu, dar nu dețin un certificat sau o certificare a competențelor dobândite prin practicarea calificării/ ocupației respective, pot dobândi un certificat de competențe profesionale recunoscut în România și în statele membre UE.

O.S.3: Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale pentru un număr de 27 de persoane (din județele Giurgiu și Prahova) înscrise în grupul țintă al proiectului, în domenii identificate în cadrul sesiunilor de informare și consiliere. Programul de evaluare și certificare a competențelor, constituie o garanție a capacității beneficiarilor de a activa într-o ocupație/calificare și pune în evidență competențele transferabile de la o ocupație la alta. Mai mult, obținerea certificatelor de competență profesională mărește șansele de angajare și posibilitățile de dezvoltare a unei cariere.

Ob S4: Creșterea abilităților de utilizare a sistemelor informatice pentru 452 de persoane din grupul țintă, cu domiciliul sau reședința în județele Giurgiu și Prahova.

Ca urmare a derulării cursurilor de TIC, 452 de persoane participante, vor avea abilități crescute de utilizare a sistemelor informatice, vor dobândi abilități de a identifica un loc de muncă cu ajutorul computerului, își vor putea pregăti electronic CV-ul și scrisoarea de intenție, vor avea acces la resurse online privind accesarea locurilor de muncă, precum și la baze de date ce conțin portaluri cu locuri de muncă, toate acestea le vor spori șansele la angajare. 

Ob S5: Promovarea antidiscriminării și egalității de șanse în rândul a 452 de persoane din Județele Giurgiu și Prahova în vederea combaterii segregării comunitare.

Pentru atingerea acestui obiectiv se are în vedere dezvoltarea, în cadrul proiectului, a unor măsuri ample de combatere a discriminării, promovare a egalității de șanse, cum ar fi includerea în activitățile proiectului a unor categorii de beneficiari cu grad crescut de discriminare și vulnerabilitate (persoane de etnie romă, femei, persoane cu dizabilități, etc) și asigurarea unui program de participare flexibil, personalizat (într-un orar și tempo individualizate, utilizând un limbaj cât mai accesibil și mai adecvat nivelului de pregătire al GT) corelat cu nevoile grupului țintă.

Derularea acțiunilor de antidiscriminare și egalitate de șanse contribuie în mod direct la un nivel mai ridicat de conștientizare și informare cu privire la efectele negative pe care fenomenul discriminării și al segregării le au la nivelul fiecărei comunități și al județului.

Astfel, chiar dacă persoanele din grupul țintă al proiectului fac parte din numeroase categorii vulnerabile, prin intermediul activităților propuse, vor învăța despre discriminare și egalitate de șanse și vor fi stimulate să devina ele însele un motor de schimbare la nivel comunitar și un exemplu de antidiscriminare.

Contextul în care se desfășoară proiectul:

Conform datelor furnizate în cadrul Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (2014-2020), în prezent, unul din cinci români se confruntă cu sărăcia determinată de venitul insuficient; o mare parte din săracia bazată pe venit este persistentă și trei sferturi dintre persoanele sărace se află în această situație de cel puțin trei ani. O treime din populație este afectată de deprivare materială severă, în sensul că nu-și poate permite să achiziționeze articole considerate dezirabile sau chiar necesare pentru a duce un trai decent.

În anul 2014, conform Institutului European de Statistică Eurostat, România ocupă al doilea loc în rândul celor mai vulnerabile țări din Uniunea Europeană cu privire la numărul de persoane aflate în risc de sărăcie extremă sau persoane care trăiesc la limita sărăciei.

Proiectul ȘANSE SPORITE LA ANGAJARE PRIN CALIFICARE este integrat priorităților europene, naționale și regionale prin preocuparea pentru o temă aflată în prim planul politicilor publice (reducerea vulnerabilității comunității romă, combaterea disfuncțiilor sociale) și soluția propusă este un model unitar, integrat, funcțional și sustenabil multiplicat la nivelul mai multor comunități care se confruntă cu provocări similare.

Acțiunile proiectului vizează măsuri concrete de formare profesională prin cursuri de calificare, inițiere și specializare oferite grupului țintă. De asemenea, prin măsurile de recunoaștere a competențelor dobândite anterior și certificate în cadrul proiectului, cresc șansele de angajabilitate și de integrare socială și profesională a persoanelor din grupul țintă.

Pentru a stimula angajabilitatea la nivel local, proiectul va asigura servicii de identificare de noi locuri de muncă prin crearea aplicației e-angajare, atât pentru persoanele din grupul țintă cât și pentru angajatori.